Aanmelden als lid

Als het je leuk lijkt om bij deze club te horen kun je je hieronder aanmelden als lid.
De kosten zijn € 10,00 per jaar, hiervoor ben je een jaar lid en krijg je korting op evenementen die georganiseerd worden door Mini Club Brabant.

  (Door op verzenden te drukken gaat u akkoord met de voorwaarden die aan het lidmaatschap worden gesteld.)

  Voorwaarden

  Het lidmaatschap wordt aangegaan onder de volgende voorwaarden:
  – De contributie bedraagt € 10,00 per kalenderjaar, ongeacht of men bij aanvang van het kalenderjaar reeds lid is of in de loop van het kalenderjaar lid wordt. Bij voorzetting van het lidmaatschap dient de contributie te worden voldaan aan het begin van het nieuwe kalenderjaar of tijdens de Algemene ledenvergadering waarop de betreffende contributie betrekking heeft.
  – De contributie dient of overgemaakt te worden (U krijgt een bevestigingsmail met de gegevens na aanmelding), of tijdens de Algemene Ledenvergadering contant te worden voldaan.
  – Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor het einde van het kalenderjaar.
  – Het lid verplicht zich tot deelname aan ten minste 1 clubactiviteit in een kalenderjaar waarin hij gedurende het gehele kalenderjaar lid is.
  – Indien een lid in onvoldoende mate deelneemt aan clubactiviteiten of zich op enigerlei wijze misdraagt of anderszins de club in diskrediet brengt, dit alles uitsluitend ter beoordeling aan het bestuur, heeft het bestuur het recht zijn of haar lidmaatschap eenzijdig te beëindigen. Reeds betaalde contributie zal in dat geval niet worden gerestitueerd.
  – Na afloop van een kalenderjaar wordt door het bestuur een beknopt financieel jaarverslag opgesteld en aan de leden verstrekt.
  – Mini Club Brabant en diens bestuursleden zijn niet aansprakelijk en kunnen op generlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor schade en andere gevolgen voortvloeiende uit door de club georganiseerde activiteiten en/of veroorzaakt door gedragingen van de individuele leden.
  Het lid vrijwaart Mini Club Brabant en diens bestuursleden voor alle aanspraken van hem- of haarzelf en van derden.